Särskild info pga spridningen av Covid-19

På grund av spridningen av Covid-19 vidtar vi en rad åtgärder för att kunna genomföra årets tävling. En av konsekvenserna är att vi inte kan ha någon publik på arenan. Men förutom det vidtas åtgärder för såväl aktiva som funktionärer, tränare och media. Allt för er säkerhets skull och för att minimera risken för smittspridning under Göteborg GP. Här kan du läsa vad som gäller för dig och alla andra som kommer till Slottsskogsvallen.

Ankomst
Mottagningstält finns placerade utanför Friidrottens Hus stora Entré (Mikael Ljunbergs väg 10) Här sker avprickning och uthämtning av nummerlapp. Aktiva och ackrediterade coacher hänvisas därifrån till de områden de har möjlighet att vara på. Uppvärmning utomhus rekommenderas, och är ett måste för löpare i efterprogrammet. Det är också möjligt att komma in i träningsanläggningen Friidrottens Hus, som under tävlingen är uppdelad i 2 zoner:

En zon för aktiva som gjort ett PCR-coronatest senaste 72h innan tävlingen, och skickat in sitt resultat till medical@goteborgfriidrott.se
En zon för övriga aktiva som inte testat sig.

Ackrediterade Coacher/Tränare får vistas på plan 2 i Friidrottens Hus innan och under tävlingarnas gång. Ingång sker via dörr i anläggningens nordvästra hörn.

Sändningen från tävlingarna kommer att visas på storbildsskärmen i Friidrottens Hus.

Calling
Till callingen som ligger både på utsidan och insidan av Friidrottens Hus Är det möjligt att komma från båda zonerna och från utsidan. Vi rekommenderar att använda vägen från utsidan.

Tävlingsarenan
Tävlingsarenan ses som en arbetsplats för personal och funktionärer. Ackrediterade Coacher/Tränare släpps in under tiden som sin aktives gren pågår, och skall direkt efter grenslut lämna arenan. Aktiva lämnar arenan direkt efter grenslut och kan inte komma tillbaka igen.

Vi vill uppmana samtliga aktiva/tränare att tänka på följande:
- Att inte dröja sig kvar på en plats längre än nödvändigt
- Att hålla avstånd till andra inne på arenan

Zoner Friidrottens Hus

.

Zoner tävlingsarenan

.

Logi & mat
Rekommendationer från Svenska friidrottsförbundet:
- Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
- Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen ska undvikas. Avstå särskilt från kontakter med äldre personer (> 70 år).
- De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
- Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.
- Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittandes vid bord.
- Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.

Transport
Rekommendationer från Svenska friidrottsförbundet:
- Vid bilresor till och från tävlingar bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. bil eller minibuss.
- Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
- Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
Tag med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.

Mat och vätska
För minskad smittrisk kommer ingen mat att serveras eller finns tillgänglig på arenan. Samtliga besökare på arenan ansvarar själv för att medta mat och dryck.

Avstånd och hygien
I alla möjliga situationer är det viktigt att ni håller avstånd så gott det går. Förutom i de sportsliga moment när det inte är möjligt ska 2-metersregeln tillämpas. Undvik kramar, handskakningar osv. Var extra noggrann med hygienen:
- Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål
- Använd handsprit då du inte har tillgång till varmt vatten och tvål
- Använd i största möjliga utsträckning egna redskap, undvik att låna från varandra. Funktionärer som handskas med era redskap ska bära handskar.

Vid symptom - stanna hemma
Känner du några symptom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte komma till tävlingen. Innan du åker till arenan ska du göra en självskattning av ditt hälsotillstånd. Vanliga symptom är:
- Feber
- Torrhosta
- Trötthet
- Muskel- och ledvärk (ej tex träningsvärk)
- Halsont
- Diarré
- Ögoninflammation
- Huvudvärk
- Nedsatt lukt- och smaksinne
- Hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår
- Andningssvårigheter eller andfåddhet
- Bröstsmärtor eller tryck över bröstet
- Nedsatt tal- eller rörelseförmåga

Special information due to the spread of Covid-19

Due to the spread of Covid-19, we are obliged to take a number of special measures in order to be able to organize this year’s competition. One of the measures is that we are not able to have spectators in the arena. In addition, there are a number of special measures which apply to athletes, coaches, officials and media. These are for reasons of safety and to minimize the risk of infection during Gothenburg GP. Below you can read the relevant information for your category.

The Arena
The arena is considered to be a workplace and only athletes who are competing, a limited number of coaches, and staff and officials who have specific tasks are permitted inside the arena. When you arrive at the arena, you will be given clear instructions on where and when you can go in and you will be led to the area where your event will be held. In this way, you will always only be in the presence of a limited number of persons. After your particular event, you must leave the arena. You are not allowed to stay and watch the competition

Keeping your distance and hygiene
In all possible situations, it is important that you keep your distance as much as is possible. Apart from when it is not possible during an event, the 2 metre rule should apply. Avoid hugging, shaking hands, etc. Be especially careful with hygiene:

- Wash your hands frequently with soap and hot water
- Use hand sanitizer if soap and hot water are not available
- As much as possible, use your own implements and avoid borrowing from others. Officials who handle your implements will wear gloves.
At the sign of symptoms - stay home
If you feel any symptoms which may indicate covid-19, you should stay home and not come to the competition. Before you go to the arena, you should do a self-assessment of your health. Common symptoms are:
- Fever
- Dry cough
- Fatigue
- Muscle or joint pain (not, for example, exercise stiffness)
- Sore throat
- Diarrhea
- Eye inflammation
- Headache
- Impaired sense of smell and taste
- Skin problems such as rash or discoloured fingers and toes
- Difficulty breathing or shortness of breath
- Chest pain or pressure on the chest
- Impaired speech or movement ability

TITELSPONSOR

SPONSORER